آرموتور بندی و بتن ریزی کارخانه جات شهرک یزد مهر یکی دیگر از نمونه کارهای شرکت نگار ممتاز یزد سازه.